Tarasy, wiaty gara?owe oraz inne konstrukcje drewniane dostarczamy z wybranym pokryciem wed?ug potrzeb danej lokalizacji - wa?ne jest dopasowanie do istniej?cej architektury oraz wymaga? u?ytkowych. 

W przypadku pokrycia gontem bitumicznym albo blacho-dach?wk? najlepiej jest wykona? od spodu pe?ne deskowanie oraz warstw? izolacyjn?