Drewno to nasza praca i pasja. Nasz zesp?? cechuje entuzjazm, zapa? do innowacji i wyrobiona przez lata praktyki w Wielkiej Brytanii, Francji, W?oszech determinacja do dostarczenia najlepszych rozwi?za? i us?ug.

Zr?wnowa?ony biznes

Wiemy, ?e podstaw? biznesu jest do?wiadczony i zaanga?owany zesp??, a WALKWAYS4U? to co? wi?cej ni? towar i us?uga. Dbamy o rozw?j zespo?u, wiemy, ?e tylko harmonia miedzy prac? a ?yciem rodzinnym gwarantuje d?ugofalowe zaanga?owanie pracownik?w. Rozmiar i zakres naszych dzia?a? oraz reakcje klient?w s? najlepszym dowodem, ?e nasza filozofia dzia?a.

Ekologia

Zawsze byli?my ?ywo zainteresowani sprawami ochrony ?rodowiska i zawsze dbali?my by na etapie produkcji, transportu, realizacji zachowywa? najwy?sze europejskie i ?wiatowe standardy, jak cho?by Forest Stewardship Council (FSC), promuj?cy odpowiedzialne zarz?dzanie ?wiatowymi zasobami le?nymi.

Rozwi?zania "szyte na miar?"

Realizujemy nietypowe i wyrafinowane konstrukcje. Doradzamy, podpowiadamy, dzielimy si? do?wiadczeniem. Jeste?my zawsze do dyspozycji aby wskaza? najlepsze rozwi?zanie uwzgl?dniaj?ce specyfik? terenu, otoczenia, warunk?w klimatycznych. Nasz zesp?? in?ynier?w konstruktor?w i specjalist?w od projekt?w daje gwarancj? szybkiej i sprawnej realizacji dobrze zaprojektowanego obiektu, w pe?ni zgodnego z przepisami budowlanymi.

WALKWAYS4U? jest zastrze?onym znakiem handlowym na terenie wszystkich kraj?w Unii Europejskiej

Znak handlowy WALKWAYS4U? jest zarejestrowany w od 17 Maja 2010 w Rejestrze Wsp?lnotowych Znak?w Towarowych. WRegistered Trademark Certificate WALKWAYS4U Kliknij na obrazku powy?ej aby wy?wietli? certyfikat znaku handlowego.