Od prac przygotowawczych do uko?czenia konstrukcji:

Wiemy, ?e ka?da przerwa w sprzeda?y to wymierne straty finansowe. Dlatego te? dbamy, by praca naszej ekipy nie zak??ca?a normalnego funkcjonowania sklepu i nie utrudnia?a sprzeda?y. Zapewniamy niezb?dny sprz?t i materia?y potrzebne na ka?dym etapie realizacji.

Do?wiadczony zesp??

Ka?dy projekt realizowany jest przez wykwalifikowany zesp?? do?wiadczonych monter?w. Aby zapewni? sprawn? realizacj?, kierownik budowy jest ca?y czas obecny na miejscu i nadzoruje przebieg prac. Nasz zesp?? wieloletni? praktyk? zdobywa? na wymagaj?cych rynkach w Wielkiej Brytanii i Francji, dzi?ki czemu znamy najnowsze trendy i gwarantujemy najwy?sze europejskie standardy dzia?ania.

Ko?cowy Rezultat

Naszym celem jest zawsze spe?nienie Pa?stwa oczekiwa?. Oferowane przez nas konstrukcje to funkcjonalne i innowacyjne rozwi?zania: inwestycje, kt?re zaczynaj? pracowa? na siebie ju? od pierwszego dnia. Francuscy klienci W4U doceniaj? estetyk? i elegancj? wykonania, kt?re przyci?gaj? i zatrzymuj? na d?u?ej konsument?w. Brytyjczycy, chwal? jako?? i funkcjonalno?? rozwi?za? , dor?wnuj?c? najwy?szym europejskim standardom. Ko?cowy rezultat naszych prac zawsze ??czy bowiem wspania?y wygl?d z funkcjonalno?ci?, najwy?szej jako?ci materia?em, rzemios?em i skupieniem na detalu. Wiemy, jak wa?na jest odpowiednia ekspozycja produkt?w, dlatego u?ywane przez nas wzmocnione PCV, chroni?c przed wiatrem, s?o?cem i deszczem wpuszcza jednocze?nie du?o ?wiat?a do wn?trza konstrukcji.