Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przechowywania danych osobowych i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plik?w Cookies, s?u??cych realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika, przez Walkways4U z siedzib? w Podkowie Le?nej.

I. Definicje

1. Administrator – WALKWAYS4U PW A.Nietuby?, z siedzib? przy ul. Jask??cza 16, 05-807 Podkowa Le?na, NIP: PL 522-120-69-26, REGON: 015100780, kt?ry ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczeg?lno?ci niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz?dzeniach za po?rednictwem kt?rych U?ytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? przez Administratora za po?rednictwem Serwisu.

4. Serwis – oznacza stron? internetow? lub aplikacj?, pod kt?r? Administrator prowadzi serwis internetowy, dzia?aj?cy w domenie walkways4u.com.

5. Urz?dzenie – oznacza elektroniczne urz?dzenie za po?rednictwem, kt?rego U?ytkownik uzyskuje dost?p do Serwisu.

6. U?ytkownik – oznacza podmiot, na rzecz kt?rego zgodnie z przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z kt?rym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dzenia U?ytkownika. W szczeg?lno?ci t? drog? nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dze? U?ytkownik?w wirus?w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z?o?liwego. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Serwis indywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? domeny, z kt?rej pochodz?, czas przechowywania ich na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto??.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plik?w cookies:

a. Cookies sesyjne: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu zako?czenia sesji danej przegl?darki. Zapisane informacje s? w?wczas trwale usuwane z pami?ci Urz?dzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.

b. Cookies trwa?e: s? przechowywane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Zako?czenie sesji danej przegl?darki lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich usuni?cia z Urz?dzenia U?ytkownika. Mechanizm cookies trwa?ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani ?adnych informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika.

3. U?ytkownik ma mo?liwo?? ograniczenia lub wy??czenia dost?pu plik?w cookies do swojego Urz?dzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu b?dzie mo?liwe, poza funkcjami, kt?re ze swojej natury wymagaj? plik?w cookies.

III. Cele wykorzystywania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies W?asne w nast?puj?cych celach:

a. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urz?dzenia U?ytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wy?wietlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapami?tania ustawie? wybranych przez U?ytkownika i personalizacji interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z kt?rego pochodzi U?ytkownik,
 • zapami?tania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji tre?ci, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.

b. Realizacji proces?w niezb?dnych dla pe?nej funkcjonalno?ci stron internetowych

 • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczeg?lno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? podstawowe parametry Urz?dzenia U?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?.

c. Zapami?tania lokalizacji u?ytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo?liwiaj?c w szczeg?lno?ci dostosowanie dostarczanych informacji do U?ytkownika z uwzgl?dnieniem jego lokalizacji.

d. Analiz i bada? oraz audytu ogl?dalno?ci

 • tworzenia anonimowych statystyk, kt?re pomagaj? zrozumie?, w jaki spos?b U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych Serwisu, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.

e. Zapewnienia bezpiecze?stwa i niezawodno?ci serwisu.

2. Administrator us?ugi wykorzystuje Cookies Zewn?trzne w nast?puj?cych celach:

a. prezentowania tre?ci multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, kt?re s? pobierane z zewn?trznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA];
b. zbierania og?lnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
 • Home.pl [administrator cookies: home.pl S.A., Plac Rod?a 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335]

c. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomoc? serwis?w spo?eczno?ciowych:

 • Google Plus [administrator cookies: Google Inc z siedzib? w USA]
 • Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzib? w USA lub Facebook Ireland z siedzib? w Irlandii]
 • LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzib? w Irlandii].

3. U?ytkownik mo?e samodzielnie i w ka?dym czasie zmieni? ustawienia dotycz?ce plik?w Cookies, okre?laj?c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost?pu przez pliki Cookies do Urz?dzenia U?ytkownika. Zmiany ustawie?, o kt?rych mowa w zdaniu poprzednim, U?ytkownik mo?e dokona? za pomoc? ustawie? przegl?darki internetowej lub za pomoc? konfiguracji us?ugi. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg?lno?ci w taki spos?b, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plik?w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz?dzeniu U?ytkownika. Szczeg??owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).

4. Ograniczenie stosowania plik?w Cookies, mo?e wp?yn?? na niekt?re funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej Serwisu.

IV. Administracja danymi osobowymi

1. Administrator jest podmiotem opowiedzialnym za bezpieczne przechowywanie danych osobowych wprowadzonych w przegl?darce przez u?ytkownika Serwisu w celu nawi?zania kontaktu z przedstawicielami Administratora.

2. Dane zebrane przy pomocy serwisu Walkways4u.com nie s? i nie b?d? udost?pniane ani sprzedawane ?adnym podmiotom trzecim. Dane osobowe, kt?re u?ytkownik wprowadza do formularza kontaktowego na stronie, wykorzystane s? wy??cznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

3. Dost?p do danych osobowych u?ytkownik?w,w postaci adres?w email powierzono w?a?cicielowi serwera, na kt?rym znajduje si? Serwis, firma Home.pl S.A. z siedzib? przy Placu Rod?a 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335, w?a?ciciel serwisu internetowego www.home.pl, dokonuj?cy za jego po?rednictwem ?wiadczenia us?ug bez jednoczesnej obecno?ci stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Home.pl jest zobowi?zana, aby nie wykorzystywa? do cel?w innych ni? ustalone ani nie udost?pnia? danych osobowych u?ytkownik?w Serwisu podmiotom i osobom trzecim.

4. Podaj?c swoje dane osobowe (tj. imi?, nazwisko, numer telefonu lub adres email) we wszelkich formularzach kontaktowych na stronie Walkways4u.com u?ytkownik deklaruje, ?e zna zasady niniejszej polityki prywatno?ci i wyra?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p???. zm.), rozdzia? 3, art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

5. Postanowienia ko?cowe

Zmiany w polityce prywatno?ci serwisu Walkways4u.com mog? by? wprowadzone w ka?dym czasie. Zmodyfikowana polityka prywatno?ci zostanie opublikowan na stronach serwisu, a jej zasady wchodz? w ?ycie z chwil? zamieszczenia na stronie Walkways4u.com.