Aby po??czy? bezpiecze?stwo i elegancj? nad Pa?stwa projektem wsp?lnie pracuj? architekt i do?wiadczony konstruktor.
Nast?pnie, na podstawie zaakceptowanego projektu przygotowujemy kalkulacj?. Nasza filozofia wyceny jest prosta: zaoferowa? najwy?sz? jako?? za rozs?dn? cen?.
Zawsze przygotowujemy wizualizacj?, kt?ra pomaga podj?? racjonaln? decyzj? i upewni? si?, czy projekt spe?nia Pa?stwa oczekiwania.
Dbamy by oryginalna i funkcjonalna konstrukcja by?a jednocze?nie dobrze wkomponowana w otocznie. Zrobimy zatem wszystko aby dostosowa? j? do istniej?cych budynk?w, rodzaju architektury i otoczenia.