Wiata ko?ysze si? na wietrze i trzeszczy - Walkways4u.com

Wiata gara?owa ko?ysze si? i trzeszczy na wietrze - na co warto zwr?ci? uwag?

Czasami spotykamy si? z sytuacj? gdy w?a?ciciel wiaty gara?owej odkrywa takie mankamenty nabytego przez siebie produktu, kt?re nie by?y widoczne w czasie wyboru wiaty i jej monta?u. Dopiero po kilku lub kilkunastu dniach eksploatacji, gdy realizacja ju? jest zako?czona, a nale?no?? rozliczona okazuje si?, ?e przy wietrznej pogodzie wiata ko?ysze si? i trzeszczy na wietrze. W niekt?rych sytuacjach Klientom przeszkadza to do takiego stopnia, ?e gotowi s? kupi? now? wiat? u innego dostawcy, ?eby tylko pozby? si? tych uci??liwo?ci. Poni?ej zamieszczamy kilka porad na co warto zwr?ci? uwag? w czasie wybierania wiaty gara?owej.

Stabilno?? carportu zale?y nie tylko od jako?ci materia??w i ich grubo?ci. Istotna jest r?wnie? w?a?ciwa konstrukcja zapewniaj?ca sztywno??, jako?? i wytrzyma?o?? element?w z??cznych oraz solidne posadowienie podp?r wiaty na stopach fundamentowych i stabilne ich mocowanie.

Innym czynnikiem, niewidocznym w okresie letnim, gdy wykonuje si? wiaty gara?owe, jest no?no?? dachu i wytrzyma?o?? pokrycia, dostosowana do lokalnych warunk?w klimatycznych. Dach wiaty gara?owej powinien wytrzymywa? nie tylko obci??enie ?redni? grubo?ci? pokrywy ?nie?nej w danej strefie klimatycznej lecz r?wnie? nie powinien si? zawali? podczas ekstremalnych opad?w wyst?puj?cych lokalnie. Warto zapyta? wykonawc? wiaty i sprawdzi? w tre?ci pisemnej umowy gwarantowan? dopuszczaln? grubo?? warstwy ?niegu i lodu jaka mo?e zalega? na dachu gara?u. Uzyskanie odpowiedniej wytrzyma?o?ci wynika z w?a?ciwego doboru pokrycia dachu wiaty oraz z g?sto?ci rozmieszczenie element?w konstrukcyjnych.

W WALKWAYS4U zachowujemy dba?o?? o jako?? i solidno?? konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki wykonywanych ci??, po??cze? ciesielskich i oku?. Zamieszczamy poni?ej przegl?d zdj?? detali konstrukcyjnych, kt?rych nie musimy si? wstydzi?. Oferowane przez nas sprawdzone konstrukcje carport?w z prostych i gi?tych element?w drewna klejonego zapewniaj? sztywno?? wytrzyma?o?? i impregnacj? w optyce wieloletniej. Ka?da z budowanych przez nas konstrukcji by?a sprawdzona w zakresie oblicze? wytrzyma?o?ciowych przez in?yniera konstruktora

Pami?tajmy, ?e dobrze wykonana i zakonserwowana wiata gara?owa mo?e s?u?y? 50 lat i d?u?ej. Cena ?wi?tego spokoju w przypadku takich inwestycji okazuje si? niezbyt wyg?rowana.

Visit Us On FacebookVisit Us On Pinterest
Visit Us On FacebookVisit Us On Pinterest