zadaszenie%20turek2-mini

Poliw?glan komorowy to jeden z najlepszych i najtrwalszych materia??w na zadaszenia. Te przepuszczaj?ce ?wiat?o p?yty z tworzywa sztucznego maj? tak wiele zalet, ?e z powodzeniem stosuje si? je zar?wno do niewielkich wiat, jak i do zabudowy pasa?y handlowych czy centr?w ogrodowych. To materia? bardzo popularny do zadaszenia przydomowego tarasu. Chroni przed deszczem, przepuszcza ?wiat?o i pozwala przyjemnie si? zrelaksowa?. Doskonale si? sprawdza przez d?ugie lata praktycznie w ka?dych warunkach, ale aby tak by?o, warto postawi? na jako?? materia?u oraz dok?adno?? wykonania. Co sprawia, ?e jest a? tak dobry?

Charakterystyka poliw?glanu komorowego

PLUSY:

zadaszenie%20mehoffera-mini

– tworzywo sztuczne o doskona?ych w?a?ciwo?ciach, uniwersalny materia? na tarasy, zadaszenia przezroczyste, altany, daszki, ogrody zimowe, oran?erie
– bezpieczny, ma bardzo du?? odporno?? na uderzenia, nie ma obawy, ?e rozbije si? i spadnie na g?ow?
– kolory: bezbarwny, mleczny (opal) i br?zowy (dymiony)
– dost?pne s? r??ne grubo?ci p?yt, o r??nej liczbie i uk?adzie kom?r powietrznych. Od tych parametr?w zale?y przepuszczalno?? ?wiat?a i ciep?a.
– przepuszczalno?? ?wiat?a – jak to w poliw?glanie, bardzo dobra. Taras jest ?otwarty? na ogr?d, zadaszenie nie zaciemnia ani tarasu ani salonu nawet w pochmurny dzie?. Przepuszczalno?? ?wiat?a maleje wraz ze wzrostem grubo?ci p?yty i liczby kom?r. Najwi?cej ?wiat?a przepuszcza p?yta bezbarwna – od ok. 60 % (25 mm, wielokomorowa) do ok. 84% (4 mm, jednokomorowa), najmniej dymiona – odpowiednio od 45 % do ok. 65%.
– przepuszczalno?? ciep?a/termoizolacyjno?? – bardzo dobra, poliw?glan komorowy lepiej izoluje ni? poliw?glan lity. Im grubsza p?yta i wi?cej kom?r, tym lepiej izoluje termicznie, czyli mniej ciep?a si? dostaje, ale tak?e mniej ciep?a ucieka (wa?ne gdy stosujemy poliw?glan komorowy w ogrodach zimowych). Wsp??czynnik przenikania ciep?a p?yt poliw?glanowych komorowych wynosi od 3,9 do 1,5. Kolor mleczny bardziej rozprasza promienie s?onecznie.
– odporny na zmienne warunki atmosferyczne, wytrzymuje kilkudziesi?ciostopniowe mrozy, jak i bardzo wysokie temperatury (ponad 120 st. C).
– lekki – dzi?ki temu ca?a drewniana konstrukcja mo?e by? l?ejsza.
– szeroko wykorzystywany w budownictwie – p?yty poliw?glanowe mo?na ??czy?, tworz?c naprawd? du?e konstrukcje i przestronne zadaszenia
– elegancki wygl?d g?adkich powierzchni
– idealny do pe?nej zabudowy taras?w
– odporny na dzia?anie promieni UV – pokrycie p?yt poliw?glanowych filtrem UV chroni je przed odbarwieniem i uszkodzeniami.

MINUSY(i jak z nimi walczy?):

zadaszenie%20bradmore3-mini

– w czasie upalnego lata pod takim dachem mo?e by? gor?co
Co mo?na zrobi?? Zamiast poliw?glanu komorowego bezbarwnego zamontowa? mleczny (tzw. opal), kt?ry rozprasza ?wiat?o zapewniaj?c efekt ?ch?odu? pod takim zadaszeniem.
– niekt?re osoby narzekaj? na to, ?e z up?ywem czasu komory im si? zazieleniaj?. Dzieje tak, gdy zadaszenie zosta?o wykonane w spos?b niew?a?ciwy.
Jak do tego nie dopu?ci?? Najlepiej powierzy? zabudow? do?wiadczonej i odpowiedzialnej firmie, kt?ra ca?y monta? wykona prawid?owo, tj. ??czenia p?yt zaklei odpowiednimi ta?mami i zabezpieczy aluminiowymi listwami.

W WALKWAYS4U stawiamy nawet wielkie zadaszenia. Postaw na nas.

Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi?.

_________________________

Napisz do nas lub zadzwo?

e-mail: biuro@walkways4u.com

tel. +48 501 162 361

ZAPRASZAMY