• Wytrzyma?o?? konstrukcji

  Ka?dy projekt jest opracowany przez naszych in?ynier?w. Przygotowujemy wszystkie szczeg??owe wyliczenia dla konkretnej struktury, bior?c pod uwag?:

  • ci??ar konstrukcji i pokrycia dachowego
  • dane odnosz?ce si? do lokalizacji: opady ?niegu, wiatr, deszcz, nas?onecznienie i wysoko??
 • Wszystkie obliczenia stosuj? si? do nast?puj?cych norm europejskich:

  • PN-82/B-02004 – ograniczenia budowlane
  • PN-77/B-02011 – obliczenia obci??e?
  • EC5 – wielowarstwowe konstrukcje drewniane
  • ENV 1995-1-1 – Eurocode 5

  Dlatego mo?emy gwarantowa? wytrzyma?o??, solidno?? i bezpiecze?stwo ka?dej z konstrukcji.

 • Pokrycia dachowe

  Jako standard u?ywamy wzmocnionego PCV zgodnego z nast?puj?cymi normami:

  • ISO R1183/NFT 51063
  • ISO R178/NFT 51001
  • ISO R527/NFT 51034
  • ISO R306/NFT 51021
  • DIN 53488
  • DIN 52610
  • NF 92057
  • ASTM D696

  P?yty PCV maj? klasyfikacj? M1/A1 (odporno?? na ogie?).

 • Konstrukcja

  U?ywamy wielowarstwowego, klejonego drewna sosnowego. Warstwy te s? sklejane i poddane ci?nieniu dla uzyskania prostych lub zakrzywionych element?w.

  Nast?pnie, poddawane s? dzia?aniu nowoczesnych i ekologicznych ?rodk?w grzybo- i insektob?jczych. G??wnymi elementami konstrukcji s?: s?upy, belki i panele. Do poszczeg?lnych konstrukcji, w zale?no?ci od konkretnych warunk?w, u?ywamy dw?ch rodzaj?w belek:

  • belki proste
  • belki zakrzywione

  Wytrzyma?o?? struktury opiera si? na kombinacji s?upa i dw?ch belek. Taka struktura nie ma limitu d?ugo?ci – mo?e by? rozbudowywana w zasadzie w niesko?czono??.

. . .
quality05-popupquality03-popupstopa01-popupdrewno_klejone05-popup
pergola_jozefow02-popupquality01-popupquality09-popupquality07-popup
quality08-popup