Poliw?glan komorowy zatrzymuj?cy ciep?o

wpis w: blog | 0
Jak wyobra?amy sobie idealne zadaszenie? Przepuszcza du?o ?wiat?a, ale tak, by nie razi?o w oczy, w upalne dni zatrzymuje ciep?o, aby na tarasie nie by?o jak w szklarni, jest wytrzyma?e, lekkie i ?adne. Takie w?a?nie zadaszenia buduje WALKWAYS4U dzi?ki zastosowaniu nowo?ci - poliw?glanu komorowego zatrzymuj?cego ciep?o. Zalety poliw?glanu komorowego takie jak lekko??, du?a wytrzyma?o?? na uderzenia, sztywno??, doskona?a izolacyjno?? termiczna, odporno?? na promienie UV i ogie? oraz wysoka przepuszczalno?? ?wiat?a s? szeroko znane i doceniane. Dlatego ten niemal doskona?y materia? ch?tnie wykorzystywany jest na zadaszenia taras?w, altan czy pawilon?w. Ale na rynku dost?pne s? r?wnie? p?yty poliw?glanowe maj?ce zdolno?? poch?aniania spektrum ?wiat?a, kt?re powoduje wzrost nas?onecznienia. P?yty przezroczyste o zielonym, niebieskim lub szarym zabarwieniu blokuj? promienie podczerwone ?wiat?a (w zakresie bliskiej i ?redniej podczerwieni), ale przepuszczaj? du?e ilo?ci ?wiat?a widzialnego. Maj? r?wnie? obustronn? ochron? przed promieniami UV. Mog? mie? tak?e specjalne pokrycie od strony wewn?trznej zmniejszaj?ce gromadzenie ciep?a poni?ej p?yty. Nie wp?ywa to na zmian? przepuszczalno?ci ?wiat?a, ani pozosta?ych parametr?w p?yty poliw?glanowej, natomiast w wyczuwalny spos?b poprawia komfort przebywania pod zadaszeniem. P?yty poliw?glanowe s? dost?pne w r??nych strukturach i grubo?ciach - mog? mie? 2, 3, 5 lub 9 ?cian oraz grubo?ci od 6 do 55 mm. Im grubsza p?yta, tym mniejszy wsp??czynnik przenikania ciep?a U. Poliw?glan komorowy zatrzymuj?cy ciep?o obj?ty jest 10-letni? gwarancj?. WALKWAYS4U - lepsze zadaszenia, wi?cej mo?liwo?ci. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY