Drewno klejone w budowlach publicznych

wpis w: blog | 0
Kt?ra moda by?a pierwsza, moda na drewno czy moda na ekologi?? Nie wiemy, ale drewno i ekologia cz?sto wyst?puj? razem. W?a?nie odkry?em uzasadnienie, dlaczego coraz cz??ciej budowle u?yteczno?ci publicznej zawieraj? elementy wykonane z drewna lub nawet s? z niego wykonane w ca?o?ci. Drewno kojarzy si? nam z natur?, nawet, gdy jest ?ci?te, pomalowane lakierem i u?yte w konstrukcji. Widok element?w z naturalnego drewna sprawia nam przyjemno??, jest namiastk? obcowania z natur?, lubimy s?siedztwo wyrob?w z drewna. Zadowolenie przysz?ych u?ytkownik?w jest najistotniejszym kryterium wznoszenia obiekt?w u?yteczno?ci publicznej. Dlatego w?a?nie coraz cz??ciej administracje publiczne ?ycz? sobie zastosowania konstrukcyjnego drewna klejonego do wykonania zadasze?, hal, basen?w czy pawilon?w. Konstrukcje drewniane sprawiaj? wra?enie lekkich i jednocze?nie solidnych, ?adne inne materia?y w postrzeganiu nie ??cz? ze sob? tych, zdawa?oby si?, przeciwstawnych cech. Konstrukcja jest albo ci??ka i solidna (stal, beton), albo lekka i delikatna (aluminium, plastik). Istotn? cech? konstrukcji wykonanej z drewna z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji mo?e by? uproszczenie procedur zwi?zanych z budow? ? lekkie konstrukcje, nietrwale zwi?zane z gruntem nie wymagaj? pozwolenia na budow?. Je?li w na przyk?ad w miejscach gdzie konstrukcja opiera si? na ziemi widoczna jest ?ruba mocuj?ca, kt?r? mo?na odkr?ci? to uznaje si?, ?e konstrukcja jest ?nietrwale zwi?zana z gruntem?, cho?by wa?y?a nawet wiele ton! I wtedy pozwolenie na budow? niepotrzebne. Sprytne, nieprawda?? Skontaktuj si? z nami jak najszybciej i zarezerwuj dowolny tydzie? w roku. Napisz do nas lub zadzwo? na numer +48 501 162 361