Altana z murowanym grillem dla restauracji, czyli jak zwi?kszy? przychody

wpis w: blog | 0

Jak w szybki spos?b zdoby? wi?cej klient?w i zwi?kszy? przychody restauracji? Mo?esz to zrobi? stawiaj?c w ogr?dku altan? z murowanym grillem - miejsce, w kt?rym ludzie uwielbiaj? spotyka? si?, biesiadowa? w gronie przyjaci?? i urz?dza? rozmaite przyj?cia okoliczno?ciowe. To idealne rozwi?zanie na zwi?kszenie powierzchni lokalu, a tak?e na rozszerzenie oferty o dania z grilla lub w?dliny i mi?sa z w?asnej w?dzarni.

Altana z murowanym grillem - Stw?rz klimat ogniska domowego

Cz?owiek od tysi?cleci gromadzi? si? przy ogniu i cho? ?wiat p?dzi do przodu, ta potrzeba ciep?a i wsp?lnoty na szcz??cie nie zanik?a. Takim magicznym miejscem spotka? z pewno?ci? mo?e sta? si? ogrodowa altana z murowanym grillem (piecem, w?dzarni?) po?rodku. Przy kamiennym piecu pod zadaszeniem niezale?nie od pogody ludzie b?d? si? gromadzi?, podziwia? ogr?d i szuka? prawdziwych zapami?tanych smak?w. Tych domowych, najlepszych smak?w i zapach?w, do kt?rych po latach z wielk? przyjemno?ci? si? wraca.

Altana z murowanym grillem - Wybierz najlepszy projekt altany

Zadaszona altana z piecem, grillem i w?dzarni? idealnie sprawdzi si? w ka?dych warunkach. Potrzeba tylko troch? przestrzeni, aby wtopi?a si? w urokliwe zielone otoczenie hotelu, restauracji czy kempingu, albo w wersji bardziej zabudowanej zas?oni?a jaki? niezbyt atrakcyjny widok. KONSTRUKCJA ALTANY zbudowana jest z bardzo dobrego drewna klejonego warstwowo, impregnowanego ci?nieniowo i malowanego, kt?re dzi?ki swoim szerokim w?a?ciwo?ciom daje nam mo?liwo?? postawienia dowolnego du?ego zadaszenia. W zwi?zku z tym KSZTA?T I ROZMIARY ALTANY mog? by? dowolne, zale?ne w najwi?kszej mierze od potrzeb i ?yczenia w?a?ciciela lokalu. Zadaszona altana-grill mo?e by? wi?c kwadratowa, prostok?tna, wielosegmentowa, w kszta?cie litery L (lub T, U, albo S, albo jeszcze innej... - to nie ?art!), lub te? tradycyjnie okr?g?a. Z reszt? w?a?nie te ostatnie - altany okr?g?e - prezentuj? si? wyj?tkowo atrakcyjnie, a ich kszta?t nawi?zuje do pierwotnej tradycji wsp?lnego siedzenia przy ogniu. Dzi? centralne miejsce zajmuje ceglany lub kamienny piec (grill, w?dzarnia), a ludzie gromadz? si? w jego kr?gu.Najlepsza jako?? wyko?czenia

Wygl?d altany z piecem jest bardzo wa?ny i zale?y w du?ej mierze od wyko?czenia. Boczne ?ciany - mog? by? a?urowe lub pe?ne, zabudowane w cz??ci lub w ca?o?ci drewnem, tak?e z wykorzystaniem ekran?w z poliw?glanu lub szk?a hartowanego. S?upy i stropowe belki konstrukcyjne - mog? by? proste lub w kszta?cie ?uk?w o dowolnym promieniu i linii. Mog? pozosta? w kolorze naturalnym drewna (zabezpieczone lakierem bezbarwnym) lub by? pomalowane na dowolny kolor. Zadaszenie - z r??nego rodzaju dach?wki, gontu, drewna czy nawet z odpowiedniej odpornej tkaniny. Zach?camy do obejrzenia galerii wykonanych przez nas projekt?w, kt?re mog? stanowi? inspiracj? dla indywidualnych pomys??w. Zapro? go?ci do nowej, eleganckiej drewnianej altany z piecem po?rodku. WALKWAYS4U. Budujemy altany, kt?re przyci?gaj? nowych klient?w.

 

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY