Jak zwi?kszy? zadaszon? powierzchni

wpis w: blog, tarasy, zabudowa taras?w | 0
Istnieje kilka sposob?w na zwi?kszenie zadaszonej powierzchni bez jej rozbudowy. Wydaje si? to niemo?liwe, a jednak dzi?ki zastosowaniu pewnych element?w wyko?czenia zyskamy mo?liwo?? lepszego wykorzystania zadaszonej przestrzeni. Oto kilka przyk?ad?w. Altana w wersji najprostszej ma cztery s?upy i dach. Zmie?ci du?y st?? i wiele os?b, kt?re swobodnie b?d? mog?y wok?? niego kr??y?. Jest to opcja popularna i niedroga, ale nie zawsze praktyczna. Aby zapewni? komfort wszystkim osobom, to znaczy ochroni? ich przed deszczem lub pal?cym s?o?cem, ustawimy st?? najprawdopodobniej w samym ?rodku altany. Zreszt? wszystko, co ?cenne?, b?dziemy chcieli skupi? jak najbli?ej ?rodka. Skrajne cz??ci altany pozostan? niewykorzystane, rozstawimy tam co najwy?ej donice z kwiatami czy zio?ami.

?ciany boczne z balustrad?

Prosty trik, jakim jest zabudowanie w ca?o?ci lub w cz??ci ?cian bocznych altany, znacznie zwi?ksza jej powierzchni? u?ytkow?. Jest swego rodzaju parawanem i parasolem w jednej postaci, gdy? ?wietnie chroni przed zacinaj?cym deszczem. Cz?sto klienci decyduj? si? na wykonanie kratki diagonalnej lub pe?nego deskowania do wysoko?ci przynajmniej 80 cm od pod?ogi, poniewa? daje im to mo?liwo?? dosuni?cia stolika czy innych mebli do ?cian i wykorzystania ca?ej powierzchni altany. Dodatkowo, taka balustrada zako?czona od g?ry szersz? por?cz? ?wietnie sprawdza si? jako minibufet lub miejsce na ozdoby i kwiaty.

?ciany boczne pe?ne

Mo?na r?wnie? zabudowa? ca?kowicie jedn?, dwie lub trzy ?ciany boczne i wtedy bez problemu podczas deszczu czy wiatru schowa? si? w najdalszym k?cie altany. Wyko?czenie ?ciany bocznej do samej g?ry pe?nym deskowaniem spowoduje, ?e w altanie b?dzie do?? ciemno, dlatego innym rozwi?zaniem dla ca?kowicie zabudowanych pawilon?w ogrodowych mo?e by? zrobienie od do?u pe?nego deskowania, a powy?ej ekran?w np. z pi?knie wygl?daj?cego szk?a hartowanego. Szk?o wykorzystane jest r?wnie? jako samodzielne (przesuwne b?d? nieruchome) wype?nienie ca?ych bocznych ?cianek, dzi?ki czemu altana zyskuje elegancki i nowoczesny wygl?d.

Zas?ony

Zawieszenie ruchomych zas?on, kt?re w zale?no?ci od potrzeb mo?na rozsun?? na ca?ej d?ugo?ci bocznych ?cian lub ?adnie upi?? po bokach, zapewni wszystkim go?ciom dobr? ochron? niezale?nie od kaprys?w pogody.

Pn?cza

Aby powsta?a naturalna ?ywa ?ciana boczna, wystarczy zamontowanie porz?dnej kratki diagonalnej lub innego stela?u drewnianego, posadzenie wybranych ro?lin i odczekanie a? urosn?. Przyk?ady pn?czy niedawno opisywali?my w osobnym artykule. Jak wida?, mo?liwo?ci jest bardzo du?o, a pomys??w pewnie jeszcze wi?cej. Zaprojektuj swoj? altan? ogrodow? z WALKWAYS4U, albo powiedz nam, o jakiej konstrukcji marzysz, a my po prostu zbudujemy j? dla Ciebie. Z WALKWAYS4U masz najwi?cej mo?liwo?ci. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY