Bezpieczne szk?o na taras i altan

wpis w: blog, szklana zabudowa | 0
Drewno i szk?o ?wietnie do siebie pasuj?. Stanowi? duet, kt?ry tworzy eleganck? i niezwykle oryginaln? ozdob? domu, tarasu i ca?ego ogrodu. Wyja?nijmy na pocz?tek kilka kwestii zwi?zanych z bezpiecze?stwem. Na czym polega hartowanie i laminowanie szk?a?

Szk?o hartowane

W por?wnaniu ze zwyk?ym szk?em jest bardziej wytrzyma?e na uderzenia, na napr??enia termiczne i gwa?towne zmiany temperatury. Szyby hartowane s? szeroko stosowane w budownictwie (na fasady budynk?w, drzwi i ?ciany, dachy, ?wietliki, ogrody zimowe, ekrany akustyczne), w motoryzacji (szyby w samochodach i innych pojazdach), w sprz?cie AGD. W przypadku rozbicia tafla szk?a hartowanego rozsypuje si? na drobne kawa?eczki o nieostrych kraw?dziach nie powoduj?cych skaleczenia. Dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa szyb? mo?na dodatkowo zalaminowa?.

Szk?o laminowane

Laminowanie polega na sklejeniu ze sob? dw?ch lub wi?cej tafli szk?a przy zastosowaniu folii PVB. G??wnym zadaniem takiej folii jest zwi?kszenie bezpiecze?stwa. Dzi?ki niej szyba w momencie rozbicia nie rozsypuje si?. Folia wp?ywa r?wnie? na ograniczenie poziomu ha?asu i przepuszczalno?? promieni UV. Laminowa? mo?na szk?o hartowane lub zwyk?e. Do zadasze? najcz??ciej stosuje si? dwie tafle szk?a (mo?e by? hartowane lub zwyk?e) sklejone trwale wraz z 2-3 warstwami folii ochronnej. Szyby laminowane wykorzystuje si? m.in. w budownictwie (fasady budynk?w, drzwi i ?ciany, dachy i daszki, pod?ogi, schody, windy) i w motoryzacji, a w zale?no?ci od budowy i rodzaju u?ytego szk?a mog? one r?wnie? spe?nia? wymogi szk?a antyw?amaniowego lub kuloodpornego. Folie ochronne mog? by? bezbarwne, matowe lub kolorowe. W WALKWAYS4U zabudowy taras?w oraz altany z drewna klejonego s? stabilne, dok?adne i trwa?e. Dzi?ki dobrej jako?ci konstrukcji mo?liwe jest wykorzystanie dowolnego rodzaju bezpiecznego oszklenia. Zapraszam do obejrzenia naszej ostatniej realizacji z wykorzystaniem hartowanych szyb zespolonych, kt?re charakteryzuj? si? m.in. ciep?ochronno?ci? i d?wi?koszczelno?ci?. Wi?cej o zaletach szyb zespolonych przeczytacie ju? niebawem. Zapraszam na kolejne nasze blogowe spotkanie. W WALKWAYS4U stawiamy na najwy?sz? jako??. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY