Szklana ?ciana zmienia kolor

wpis w: blog, szklana zabudowa | 0
Kontynuuj?c temat bezpiecznego szk?a na zadaszenia, tarasy i altany, przedstawiamy kilka rodzaj?w szyb, kt?re maj? nie tylko walor estetyczny, ale i praktyczny. Tafle szk?a dodaj? presti?u, ale mog? tak?e chroni? przed ha?asem i ogranicza? promieniowanie UV. Mog? nawet w dowolnej chwili zmieni? si? z przezroczystych w matowe.

Szk?o kolorowe

Szk?o barwione w masie ma dzia?anie przeciws?oneczne, a tak?e estetyczne. Jest dost?pne w kolorach: br?z, niebieski, zielony, grafit, ciemny grafit wpadaj?cy w czer?. Im wi?ksza grubo?? szk?a, tym bardziej intensywny kolor. Szk?o emaliowane to szk?o hartowane z wtopion? barwn? emali? ceramiczn?. Bezpiecze?stwo po??czone z oryginalnym wygl?dem. Szk?o refleksyjne jest to szk?o bezbarwne lub barwione w masie, pokryte warstw? twardych tlenk?w metali, kt?ra przepuszcza ?wiat?o, ale odbija promieniowanie podczerwone. W ten spos?b powstaje szyba z charakterystyczn? widoczno?ci? z jednej strony i z efektem lustra z drugiej. Taka pow?oka latem zabezpiecza pomieszczenia przed nagrzaniem, a zim? ogranicza ucieczk? ciep?a z wn?trza, przyciemnia nieco pomieszczenie i oczywi?cie pozwala zachowa? wi?ksz? prywatno??.

Szyba zmienn? jest

Szyba, kt?r? w dowolnym momencie na ?yczenie mo?emy zmieni? z przezroczystej w matow? i odwrotnie, daje nam fantastyczn? mo?liwo?? dostosowania zadaszenia do ka?dych niemal warunk?w pogodowych. To rewolucja na rynku szklanych zadasze?. Jest to szyba zespolona - pomi?dzy dwiema taflami szk?a hartowanego znajduje si? folia ciek?okrystaliczna. Ca?o?? pod??czona jest do pr?du, a obs?ugujemy j? tak jak tradycyjne ?wiat?o - za pomoc? prze??cznika. Nasza rada: szyba nie musi by? hartowana, ale ze wzgl?du na niema?? cen? ca?ego zestawu, warto jest zastosowa? w?a?nie wzmacniane szk?o hartowane. Jest ono bardziej wytrzyma?e na uderzenia, napr??enia termiczne i gwa?towne zmiany temperatury ni? zwyk?e szk?o.

Szk?o samoczyszcz?ce

Jest to szk?o, kt?rego powierzchnia zosta?a trwale pokryta niewidoczn?, mineraln? substancj? o wysokiej wytrzyma?o?ci - tlenkiem tytanu (wykorzystywanym m.in. w?a?nie do fotorozk?adu wody i zwi?zk?w organicznych). Usuwanie zanieczyszcze? odbywa si? zatem pod wp?ywem ?wiat?a i deszczu. Je?li du?e okna kojarz? si? Wam jedynie z ich ci?g?ym myciem i w?a?nie ten ?drobiazg? hamuje Was przed wykorzystaniem szk?a na zabudow? tarasu, to mo?ecie odetchn?? z ulg?. Wiadomo, praca uszlachetnia, ale s??wko ?samoczyszcz?ce? te? brzmi przyjemnie, prawda? 🙂 Je?li nie jeste?cie zdecydowani, jak? opcj? zabudowy tarasu lub altany wybra?, zapraszamy do rozmowy. My te? mamy ciekawe pomys?y i jeste?my do Waszej dyspozycji. Z WALKWAYS4U zbudujesz sw?j taras wed?ug w?asnego uznania. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY