?uki klejone – drewniane elementy gi?te

wpis w: blog, tarasy, zabudowa taras?w | 0
Drewniane ?uki klejone to symbol nowoczesno?ci i wyrafinowanego designu, cho? przecie? sama konstrukcja ?ukowa znana jest od ponad 2500 lat i w ka?dej epoce by?a wa?nym elementem architektonicznym. Ale dzi? zamiast ceg?y stosujemy drewniane elementy gi?te klejone, kt?re maj? wiele dodatkowych zalet, m.in. lekko??, ?atwo?? monta?u, dowolno?? kszta?t?w, rozmiar?w i kolor?w, a tak?e wysoka odporno?? na ogie?.

Lekka konstrukcja

D?wigary ?ukowe pozwalaj? na oparcie konstrukcji na podporach bocznych i rezygnacj? ze zb?dnych ?rodkowych s?up?w. Ca?a budowla, nawet du?a, zyskuje wtedy wra?enie ?lekko?ci?, przestrze? pozostaje otwarta, a ponad ni? ?agodnymi ?ukami wznosi si? dach. W przypadku drewna lekko?? jest nie tylko symboliczna, ona jest realna. W por?wnaniu ze stal? i betonem drewniane d?wigary wa?? mniej, a wi?c i ca?a konstrukcja podtrzymuj?ca mo?e by? l?ejsza. I ta?sza.

Dowolna wielko??

Drewniane ?uki klejone warstwowo mog? mie? r??ny kszta?t, rozpi?to?? i grubo??. Taka dowolno?? pozwala na stworzenie oryginalnego projektu, dostosowanego do indywidualnych potrzeb ka?dego klienta. D?ugo?? ?uk?w drewnianych - w zasadzie dowolna, cho? nieco ograniczona mo?liwo?ciami transportu (w przypadku bardzo d?ugich element?w organizuje si? przew?z tzw. pojazdami nienormatywnymi; reguluj? to specjalne przepisy prawa o ruchu drogowym).

Dowolny kszta?t

Okr?g?y dach - czemu nie? Z drewna klejonego warstwowo mo?na uzyska? dowolny kszta?t ?uku - p??kolisty, kolisty, eliptyczny. Promie? gi?cia r?wnie? mo?e by? r??ny - najmniejszy ju? od 15 cm. ?uki klejone mog? by? wi?c nie tylko elementem konstrukcji dachu, lukarny czy altany, ale tak?e oryginaln? ozdob? ma?ej architektury ogrodowej. Dok?adno?? wymiar?w ka?dego elementu pozwala na szybki monta? i precyzyjne wyko?czenie. Praktycznie nie ma tu ogranicze?.

Ognioodporno?? i bezpiecze?stwo

Drewniane ?uki klejone s? wysoce ognioodporne. Dlaczego? Belki wykonane z drewna klejonego warstwowo s? ma?o wra?liwe na ogie? z dw?ch powod?w: - po pierwsze, poszczeg?lne warstwy s? dok?adnie sklejone i obrobione tak, ?e tworz? g?adk?, lit? powierzchni?, po kt?rej p?omienie si? ?lizgaj? i, potocznie m?wi?c, nie maj? punktu zaczepienia; jest wi?cej czasu na ugaszenie ognia, - po drugie, w przypadku po?aru du?ych obiekt?w konstrukcja ?opala si?? tylko z zewn?trz - ogie? trawi skrajn? warstw? belki, kt?ra izoluje przed spaleniem kolejne warstwy. ?rodek belki nie przepala si?, nie p?ka jak beton, nie wygina si? ani nie skr?ca jak stal. Du?a konstrukcja z drewna klejonego jest stabilna do ko?ca, NIE ZAWALA SI? (co jest norm? w przypadku konstrukcji z drewna litego). Ma to ogromne znaczenie w przypadku du?ych obiekt?w - basen?w, hal widowiskowych czy ko?cio??w.

Zastosowanie

- Zadaszenia taras?w, ogr?dk?w restauracyjnych i kawiarnianych, - altany, - wiaty, - carporty, - pawilony wystawiennicze i handlowe, - hale produkcyjne, - mosty, - lukarny (tzw. wole oko), - ma?a architektura ogrodowa i wystawowa, - salony sprzeda?y, - ko?cio?y, - baseny, hale i inne obiekty sportowe... Je?li co? pomin?li?my, to znaczy, ?e Pa?stwa pomys? mo?e by? pierwszy. Zr?bmy to razem. W WALKWAYS4U dajemy rad? nowym wyzwaniom. Przedstaw nam swoje plany, a my zrealizujemy je od pocz?tku do ko?ca.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY