Drewno klejone czy lite – jak nie straci? pieni?dzy

wpis w: blog | 0

Planuj?c drewniane zadaszenie (altan?, carport, czy pawilon), zastanawiamy si? nad jego wygl?dem i wielko?ci?, tym, czy b?dzie pasowa?o do budynku i ogrodu, no i oczywi?cie analizujemy koszty.  
A moim zdaniem pierwsza rzecz, o kt?rej nale?a?oby zdecydowa?, to RODZAJ DREWNA - KLEJONE CZY LITE. Ten wyb?r ma bowiem wp?yw na stabilno?? i trwa?o?? ca?ej konstrukcji przez nast?pne lata. Jest albo dobr? inwestycj? na przysz?o??, albo po prostu strat? pieni?dzy. Dokonaj w?a?ciwego wyboru... byle nie za p??no.

Dzi? WALKWAYS4U buduje wy??cznie z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego ci?nieniowo (w autoklawie) i 3-krotnie lakierowanego bardzo dobrym lakierem do drewna. Taka kant?wka jest bardzo wytrzyma?a, zachowuje wymiary i nadane kszta?ty, nie skr?ca si? ani nie rozwarstwia. Konstrukcja jest stabilna, pewna i wytrzyma wiele lat u?ytkowania.

Pracujemy z drewnem ju? prawie 20 lat i w ci?gu tego czasu mieli?my do czynienia zar?wno z drewnem klejonym, jak i litym. Dzi?ki tym do?wiadczeniom jeste?my przekonani, ?e materia?, kt?rego obecnie u?ywamy do wszystkich naszych konstrukcji, to rozwi?zanie najlepsze z mo?liwych. Dlaczego?

Inwestujesz i masz

Podpory, czy ?uki z drewna klejonego nie skr?caj? si?, a wi?c nie ma mowy, aby konstrukcja taka straci?a na stabilno?ci i uleg?a zniszczeniu. Nie bez powodu drewno klejone wybiera si? do budowy basen?w, hal sportowych, pasa?y handlowych czy wielkich salon?w wystawienniczych. Nikt nie zaryzykowa?by takiej budowy z drewna litego. Teoretycznie mo?na by u?y? do tego litych bali, ale maj? one jednak ograniczon? d?ugo?? (przy drewnie klejonym uzyska? mo?na dowolne d?ugo?ci i kszta?ty), a ich ?rednica musia?aby by? tak du?a, ?e ca?a inwestycja przesta?aby by? op?acalna. Bior?c pod uwag? ca?kowite koszty zwi?zane z budow? du?ych obiekt?w, konstrukcja z drewna klejonego warstwowo jest bardziej ekonomiczna tak?e od stalowej czy betonowej. W por?wnaniu ze stal? i betonem elementy drewniane s? l?ejsze. Mo?na zastosowa? mniejsze wysoko?ci d?wigar?w i przekroj?w konstrukcji podtrzymuj?cych, co w prosty spos?b przek?ada si? na ni?sze koszty transportu i budowy.

A je?li chodzi o przytulny klimat, to drewna nie da si? niczym zast?pi? i inwestorzy obiekt?w publicznych dobrze o tym wiedz?. Zapewniaj?c klientom bezpiecze?stwo i przyjemno?? przebywania w danym miejscu, maj? realne szanse na zwi?kszenie przychod?w.

Co si? dzieje z drewnem klejonym

Drewno klejone

Nale?y pami?ta? o tym, ?e drewno klejone jest... wci?? drewnem, czyli materia?em prawdziwym, naturalnym. I maj? prawo pojawi? si? na nim drobne rysy. Takie niewielkie p?kni?cia nie wyp?ywaj? jednak na trwa?o?? i stabilno?? najd?u?szych nawet element?w w?a?nie dlatego, ?e s? one sklejone z kilku warstw.

Nie wszyscy wiedz?, ?e drewno klejone ma wysok? ognioodporno??. Powierzchnia klejonych kant?wek jest dok?adnie strugana, co sprawia, ?e p?omienie ??lizgaj? si?? po ich g?adkiej powierzchni. Je?li jednak po d?u?szym czasie dojdzie do zaj?cia si? element?w konstrukcji, to zw?gleniu ulega zewn?trzna warstwa, kt?ra przez jaki? czas izoluje warstwy wewn?trzne przed ogniem.

Wady drewna litego

Drewno klejone

Drewno lite po nied?ugim czasie zaczyna p?ka?, w belkach tworz? si? szczeliny, w kt?re wnikaj? wszystkie zanieczyszczenia i mikroorganizmy. Powierzchowna impregnacja ?rodkami grzybob?jczymi nie na wiele si? tu zdaje, poniewa? wszystkie niechciane drobiny, w?a?? sobie spokojnie szczelinami. Ponadto lity bal wykrzywia si? i niekiedy skr?ca, co mo?e by? wr?cz niebezpieczne dla zdrowia i ?ycia. Wyobra?cie sobie, jak pracowa?yby szklane drzwi w tym pi?knym ogrodzie zimowym, gdyby inwestor nie zdecydowa? si? na drewno klejone.

_________________________

Napisz do nas lub zadzwo?

e-mail: biuro@walkways4u.com

tel. +48 501 162 361

ZAPRASZAMY