Impregnacja ci?nieniowa – pewna ochrona drewna

wpis w: blog | 0
Drewno ogrodowe jest szczeg?lnie nara?one na trudne warunki: zmienn? pogod?, owady, grzyby i bakterie. Aby s?u?y?o przez d?ugie lata, musi by? w?a?ciwie zaimpregnowane. Najbardziej skuteczna jest impregnacja ci?nieniowa. Na bardzo trudne warunki najlepiej znale?? bardzo dobre rozwi?zanie. Dla drewna wystawionego na ci?g?e dzia?anie czynnik?w zewn?trznych nie ma lepszego zabezpieczenia ni? impregnacja metod? ci?nieniow? (dok?adniej m?wi?c pr??niowo-ci?nieniow?). ?rodek zabezpieczaj?cy wnika du?o g??biej w struktur? drewna ni? w przypadku impregnacji powierzchniowych (zanurzenia, spryskiwania czy malowania). Zabezpiecza drewno nie tylko z zewn?trz, ochrania r?wnie? jego warstwy wewn?trzne, aby przez najdrobniejsze szczeliny nie dosta?y si? do nich szkodniki.

Autoklaw

Urz?dzeniem, w kt?rym odbywa si? proces impregnacji pr??niowo-ci?nieniowej jest autoklaw. Jest to cylindryczny, d?ugi zbiornik, w kt?rym umieszcza si? poszczeg?lne partie drewna o wilgotno?ci do 25%. Za pomoc? pompy pr??niowej nast?puje odessanie powietrza z kom?rek drewna i pod du?ym ci?nieniem wt?oczenie na ich miejsce ?rodka impregnuj?cego. Na koniec uruchamia si? ponownie pomp? pr??niow?, aby odessa? niepotrzebny nadmiar impregnatu.

Inne metody

Spryskiwanie, malowanie, zanurzanie. Proste, ale bardzo ma?o skuteczne metody, kt?re nasycaj? jedynie wierzchni? warstw? drewna. Je?li drewno po pewnym czasie pop?ka i powstan? szczeliny, to tam gdzie nie doszed? impregnat, bez problemu wejd? szkodniki. Cz?sto s?yszy si? o g??bokiej impregnacji zanurzeniowej, kt?ra polega na d?ugotrwa?ym moczeniu drewna w ?rodku impregnuj?cym. Jednak metoda ta nie ma zaufania w?r?d inwestor?w. Wiele os?b (dla pewno?ci?) pr?buje robi? to samemu - wykopuje d?ugi r?w na w?asnej dzia?ce, wyk?ada go foli? i przez kilka dni moczy drewno w chemii. Sporo roboty, a skutek niewielki. Nale?y te? pami?ta?, ?e impregnaty s? ?rodkami mocno zatruwaj?cymi gleb?, dlatego zak?ady, w kt?rych dokonuje si? impregnacji ci?nieniowej podlegaj? bardzo restrykcyjnym przepisom sanitarnym co do szczelno?ci zbiornik?w oraz odprowadzania nieczysto?ci. WALKWAYS4U buduje dla Ciebie z najlepszych materia??w. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY