Jak samemu zbudowa? zadaszenie

wpis w: Bez kategorii, blog | 0
Chcia?by? samodzielnie zbudowa? zadaszenie? To ?wietnie. W tym tek?cie postaram si? zwr?ci? uwag? na kilka istotnych rzeczy, kt?re warto rozwa?y?, zanim zakupi si? materia?y i przyst?pi do pracy. Polecam zrobienie sobie takiego mini-bilansu strategicznego i zapisanie wszystkich punkt?w po stronie ?zrobi? to? albo ?pomocy!?. By? mo?e niekt?re z nich w og?le nie b?d? Was dotyczy?. To zale?y, co planujecie zbudowa?. Je?li chcecie mie? eleganckie, stabilne zadaszenie tarasu, wiaty czy altany i gwarancj?, ?e praca r?k waszych nie runie w najmniej spodziewanej chwili na g?owy wasze, przeczytajcie, na co warto zwr?ci? uwag?.

1. R?ce do pracy

Sam nie dasz rady, cho?by nie wiem co. Trzeba b?dzie zaanga?owa? przynajmniej jedn?, a najlepiej 2-3 dodatkowe osoby (przy niekt?rych pracach nawet wi?cej). Brat, kolega, tata, te??, wujek czy s?siad mile widziani.

2. Drewniana konstrukcja

Je?li zdecydowa?e? si? na drewno klejone zamiast litego, to dokona?e? w?a?ciwego wyboru (patrz wcze?niejszy artyku? na blogu), ale: s?upy i belki naszych konstrukcji s? najpierw impregnowane ci?nieniowo, nast?pnie sklejane warstwowo w ??dany kszta?t i wymiar, a na koniec kilkukrotnie malowane bardzo dobrym lakierem. Etap pierwszy i drugi musi wykona? odpowiedni zak?ad produkcyjny, tobie pozostaje znalezienie dostawcy. Belki pomalowa? mo?esz sam, ale to te? jest czasoch?onne, gdy? nak?ada si? 2-3 warstwy, a czas schni?cia ka?dej z nich wynosi 14-24 godziny.

3. Wielofunkcyjno??

Jeste? inwestorem, konstruktorem, logist?, kontrolerem i robotnikiem w jednej osobie. Musisz obliczy?, ile s?up?w i krokwi b?dzie potrzebnych (zale?y to m.in. od d?ugo?ci, szeroko?ci i grubo?ci wybranego pokrycia dachowego. P?yty ??czy si? bowiem na krokwiach, a nie pomi?dzy nimi. D?ugie fragmenty zadaszenia trzeba te? podeprze? po?rodku). Musisz poszuka? dostawcy ka?dego z element?w konstrukcji, znale?? producenta pokrycia dachowego, ustali? z nimi ceny i transport. Obliczenie grubo?ci s?up?w i krokwi jest mo?e mniej istotne, gdy na dachu maj? by? s?omiane maty, natomiast jest to BARDZO ISTOTNE, je?li chcesz zrobi? zadaszenie z poliw?glanu. Lepiej niech wyliczy to konstruktor. Poliw?glan lity jest bowiem bardzo ci??ki. I prosz?, niech Was nie zmyl? wymieniane jednym tchem w?a?ciwo?ci tego materia?u. Owszem, jest on lekki, ale wtedy, gdy jest cienki. Cienkich p?yt na zadaszenie si? nie k?adzie, bo si? powyginaj? i nie utrzymaj? warstwy ?niegu, a grube s? ci??kie. P?yty poliw?glanowe lite o grubo?ci 8 mm nosili?my w sze?ciu ch?opa i trzeba przyzna?, ?e?my si? porz?dnie rozgrzali... Patrz pkt. 1. Poliw?glan komorowy jest du?o l?ejszy, we dw?ch spokojnie d?wigniecie 10-milimetrow? p?yt?.

4. Obr?bka poliw?glanu

Jest jeszcze co?, o czym warto pami?ta?. Poliw?glan (lity i komorowy), tworzywo niemal idealne, niezwykle trwa?e, mocne, odporne na uderzenia i rozbicie wytrzyma wszystko... z wyj?tkiem niew?a?ciwej obr?bki. P?yt? trzeba ci?? narz?dziem o odpowiednio drobnych z?bach, nie dopuszczaj?c do jej przegrzania w miejscu ci?cia, bo si? stopi, ani do porysowania jej powierzchni, co z kolei przychodzi z du?? ?atwo?ci?. Kto pr?bowa?, ten wie. P?yty komorowe dodatkowo nale?y zabezpieczy? specjaln? ta?m? i alu-listwami, aby do ?rodka nie dosta? si? brud. Gi?cie p?yt poliw?glanowych na zimno jest mo?liwe. Pami?ta? trzeba jednak, ?e maksymalny promie? gi?cia nie powinien by? mniejszy ni? 150-175 grubo?ci p?yty (uwaga - ka?dy producent podaje dok?adne warto?ci dla swojego materia?u).Wygi?cie p?yty w cia?niejszym promieniu powoduje jej zniszczenie i utrat? gwarancji. P?yty poliw?glanowe nale?y: - transportowa? w pozycji poziomej na palecie, - na ka?dym etapie zabezpieczy? przed zarysowaniem, - sk?adowa? w suchym pomieszczeniu, - u?o?one w stosie chroni? przed dzia?aniem promieni s?onecznych (p?yty termoplastyczne zebrane razem kumuluj? ciep?o, kt?re powoduje ich uszkodzenie) - uk?ada? na dachu zachowuj?c odpowiedni? dylatacj? pomi?dzy p?ytami (termoplasty nieznacznie rozszerzaj? si? i kurcz? pod wp?ywem temperatury), - p?yty jednostronnie pokryte foli? zabezpieczaj?c? i UV nale?y zamontowa? foli? do g?ry. Odwr?cenie p?yt spowoduje ich szybkie zniszczenie i utrat? gwarancji producenta. Ta uwaga nie dotyczy p?yt obustronnie pokrytych zabezpieczeniami.

5. Czas...

Zgromadzi? materia? to jedno, zbudowa? co? z niego to drugie. Pracy b?dzie du?o i zajmie ona sporo czasu. By? mo?e nawet kilka tygodni, je?li b?dziesz budowa? tylko popo?udniami i w weekendy. Naszej kilkuosobowej ekipie, kt?ra rozpoczyna prace z samego rana zabudowanie np. tarasu zajmuje oko?o 1 tygodnia.

6. ... i pieni?dz

R?b to, na czym si? znasz. Je?li czujesz, ?e mo?esz nie poradzi? sobie z zabudow? tarasu, skup si? na zarobieniu pieni?dzy na ten cel, a budow? powierz fachowcom. Specjalizacja przynosi najlepsze efekty. Mo?esz te? policzy?, ile pieni?dzy zarobi?by? w swojej pracy, gdyby? w tym czasie nie zajmowa? si? budow?. Co Ci si? bardziej op?aca? W ko?cu pracujemy tak?e po to, by inni pracowali dla nas. I nic w tym z?ego. W WALKWAYS4U budujemy kompleksowo, w oparciu o dok?adny projekt i wyliczenia konstruktora. Stawiamy solidne zadaszenia. Postaw na nas.

_________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY