Tarasowa pergola z rozsuwanym dachem

wpis w: blog | 0
Tarasowa pergola z przymocowanym do niej ruchomym zadaszeniem, kt?re mo?na sk?ada? i rozk?ada? wedle ?yczenia, pozwoli Ci na szybkie dokonanie wyboru - korzysta? ze s?o?ca czy schowa? si? w cieniu. Jedna pergola, wiele mo?liwo?ci. Walkways4u zbuduje j? dla Ciebie od pocz?tku do ko?ca w ci?gu zaledwie jednego tygodnia. Dlaczego pi?kne, drewniane konstrukcje z rozsuwanym zadaszeniem dyskretnie przytulonym do ?ciany budynku sta?y si? ostatnio tak popularne? Odpowied? kryje si? zar?wno w ich funkcjonalno?ci, jak i wygl?dzie. Tarasowe pergole s? ozdob? dla domu, rezydencji, restauracji czy kawiarnianego ogr?dka. Ju? sama drewniana konstrukcja stwarza klimat przytulnego, ciep?ego miejsca, w kt?rym przyjemnie jest si? zaszy?.

Podstaw? jest konstrukcja

Szkielet zbudowany z drewna klejonego warstwowo, impregnowanego ci?nieniowo, a nast?pnie pomalowanego kolorowym lub bezbarwnym lakierem sam w sobie wygl?da elegancko. Do tego jest mocny, stabilny i nie ugnie si? w walce z wiatrem, jak to si? zdarza ogrodowym parasolom. Je?li pod tak? konstrukcj? zamontujesz rolet?, zyskasz mo?liwo?? otwierania i zamykania dachu dos?ownie w ka?dej chwili. I cho? prawdziwe jest powiedzenie, ?e nie spos?b dogodzi? ka?demu, to jednak mo?liwo?? ?atwej i szybkiej zmiany roz?o?enia dachu pozwala spojrze? na takie zadaszenie z uznaniem.

Tkaniny, rolety, maty

Zadaszenie z tkaniny jest bardzo praktyczne. Podwieszany i upi?ty na wz?r zas?on materia? mo?na rozsuwa? w ca?o?ci lub tylko cz??ciowo. Dzia?a on podobnie jak roleta rzymska, tyle ?e w poziomie. Je?li zadaszenie tarasu sk?ada si? z kilku segment?w, ka?dy z nich mo?na zas?ania? niezale?nie od pozosta?ych, co stwarza mo?liwo?? bardzo wielu ciekawych aran?acji wykorzystania przestrzeni i ?wiat?a. Czy? nie jest to rozwi?zanie uniwersalne? Tkanina w jasnym kolorze odbija ?wiat?o, wprowadza w ciep?y, ?r?dziemnomorski klimat, a rozsuni?ta nad g?ow? p?achta przywodzi na my?l najpi?kniejszy jacht p?yn?cy pod pe?nymi ?aglami. Na czas wietrznej i deszczowej pogody mo?na j? zsun?? (chcia?oby si? powiedzie?: zrefowa? te ?agle) maksymalnie do ?ciany budynku pod niewielki okap. W ten spos?b mo?e ona nawet przezimowa?, cho? praktyczniej jest j? po prostu odpi?? i ponownie zawiesi? na wiosn?. Materia? jest ?atwy w utrzymaniu, gdy? mo?na go pra?. R?wnie ch?tnie na zadaszenia taras?w wykorzystywane s? rozmaite rolowane maty bambusowe, trzcinowe czy wiklinowe, a tak?e pn?cza. Ju? nied?ugo na naszym blogu gar?? praktycznych informacji dla wszystkich, kt?rzy marz? o zielonym dachu nad g?ow?. W WALKWAYS4U budujemy kompleksowo. Stawiamy solidne zadaszenia. Postaw na nas. _________________ Skontaktuj si? z nami jeszcze dzi? e-mail: biuro@walkways4u.com tel. +48 501 162 361 ZAPRASZAMY