Andrzej Nietuby? - Managing Director
Andrzej Nietuby? - Managing Director

Pomagamy oszcz?dza? czas

Bierzemy odpowiedzialno?? za wszystkie etapy procesu: od rob?t ziemnych, wyr?wnania terenu, do wzniesienia konstrukcji. To kompleksowe podej?cie pozwala unikn?? typowego problemu wsp??pracy z kilkoma ekipami. CZYTAJ WI?CEJ...

...i pieni?dze

Projekt zadaszenie mo?na zam?wi? natychmiast. B?dzie gotowy w ci?gu kilku dni. Nasze roboty nie wp?yn? na godziny otwarcia sklepu ani na jego normalne funkcjonowanie!

Walkways4U oznacza najlepszych wykonawc?w...

Nasz kierownik projektu jest na miejscu przez ca?y czas, a zesp?? wykwalifikowanych fachowc?w gwarantuje najwy?szy standard wykonania i perfekcyjne wyko?czenie.

...i unikaln? jako??

Ka?de przedsi?wzi?cie jest projektowane przez naszego in?yniera i architekta. Walkways4U zajmuje si? wszystkimi wyliczeniami, bior?c pod uwag?:
  • ci??ar konstrukcji i zadaszenia
  • specyficzne dane odnosz?ce si? do lokalizacji: opady ?niegu, wiatr, deszcz, grad, nas?onecznienie, wysoko??.